پنج شنبه 12 دی 98
98/10/12
6 جمادی الاول1441
2-Jan-20

پنج شنبه 12 دی 98

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ چیزی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩهید در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ آن را ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ در حقیقت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید. (بریگم یانگ)