پنج شنبه 12 اردیبهشت 98
98/02/12
26 شعبان 1440
2-May-19

پنج شنبه 12 اردیبهشت 98

شهادت استاد مرتضی مطهری – روز معلم
کار اساسی این است که مردم ایمان پیدا کنند که مبارزه سیاسی یک وظیفه شرعی و مذهبی است. تنها در این صورت است که تا رسیدن به هدف از پای نخواهند نشست. مردم در غفلتند که از نظر اسلام، سیاست از دین و دین از سیاست جدا نیست. پس همبستگی دین و سیاست را باید به مردم تفهیم کرد. (استاد مطهری)