پنج شنبه 10 مرداد 1398
98/05/10
29 ذی القعده 1440
1-Aug-19

پنج شنبه 10 مرداد 1398

شهادت امام محمد تقی
چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسى که خداوند سرپرست و متکفل اوست. چطور نجات مى یابد کسى که خداوند طالبش مى باشد. هر که از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار مى کند. (امام محمدتقی)