پنج شنبه 10 بهمن 1398
98/11/10
4 جمادی الثانیه 1441
30-Jan-20

پنج شنبه 10 بهمن 1398

یک دم نیاسائید. زندگی در حال گذر است بروید و دلیری کنید. پیش از آنکه بمیرید خاطره ای یا چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید تا بر زمان غالب شوید. (گوته)