پنج شنبه 1 فروردین 98
14 رجب 1440
21-Mar-19

پنج شنبه 1 فروردین 98

عید نوروز
هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تان تعیین کن، و بعد هر تلاش را به گونه ای انجام دهید که از انتظارات خود فراتر عمل کنید. قطعا به موفقیت دل خواهتان می رسید. (لس براون )