پنج شنبه 1 آذر 97

پنج شنبه 1 آذر 97

آذر جشن
تصمیم هایی که می گیریم فقط آغاز یک ماجرا هستند. وقتی کسی تصمیمی می گیرد، به این معناست که خود را در جریانی تند پرتاب می کند، که او را به سوی هدفی تعیین شده خواهد برد. *پائولو کوئیلو*