پنجشنبه 28 آذر 98
98/09/28
22 ربیع الثانی 1441
19-Dec-19

پنجشنبه 28 آذر 98

در موقعیت های ناسازگاری با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز و با آرامش در مورد آن سخن بگو. و هرگز گذشته را یادآوری و حتی بزرگ نکن. (دالایی لاما)