شنبه 9 شهریور 1398
98/06/09
29 ذی الحجه 1440
31-Aug-19

شنبه 9 شهریور 1398

وقتی در زندگی به داشتنی های خود فکر می کنیم خود را خوشبخت و زمانی که به نداشته هایمان می اندیشیم خود را بدبخت حس می کنیم. پس خوشبختی ما در تصور خود ماست. (تناجیو)