شنبه 8 دی 97

شنبه 8 دی 97

دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
داشتن طرح و برنامه الزاما چیز غیر طبیعی نیست، اما عاشق طرح و برنامه شدن ناشی از ضعف شخصیت است. اجازه ندهید اهمیت طرح برنامه تان از خود شما بیشتر شود. *وین دایر*