شنبه 8 تیر 98
98/04/08
25 شوال 1440
29-Jun-19

شنبه 8 تیر 98

روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی_ شهادت امام جعفر صادق
رودها در قلب دریاها پنهان می شدند و نسیم ها پیام عشق به هر سو می پراکندند، و پرندگان در سراسر زمین ناله ی شوق برمی داشتند و جانوران, هر نیمه, با نیمه ی خویش در زمین می خرامیدند و یاس ها عطر خوش دوست داشتن را در فضا می افشاندند و اما … خدا همچنان تنها ماند و مجهول, و در ابدیت عظیم و بی پایان ملکوتش بی کس! و در آفرینش پهناورش بیگانه. می جست و نمی یافت. فریده هایش او را نمیتوانستند دید، نمیتوانستند فهمید، می پرستیدندش، اما نمیشناختندش و خدا چشم براه (آشنا) بود. (دکتر شریعتی)