شنبه 7 دی 98
98/10/07
1جمادی الاول1441
28-Dec-19

شنبه 7 دی 98

می دانی، هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد. امشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی، که به خاطر لرزش دستانم در زیر آواری از رنگ ها ناپدید ماند! (حسین پناهى)