شنبه 7 اردیبهشت 98
98/02/07
21 شعبان 1440
27-Apr-19

شنبه 7 اردیبهشت 98

در همین زمان های سرخوردگی، چالش و ناامیدی است که انسان با یک جهش زیبا می‌تواند برای رهایی خود از آن وضعیت پیش آمده برنامه‌ریزی کند، و به زیبایی آن موقعیت را به بهترین آن تبدیل کند. (ناپلئون هیل)