شنبه 6 مهر 98
98/07/06
28 محرم 1441
28-Sep-19

شنبه 6 مهر 98

در زیر خاک به قدر کافی زمان برای خوابیدن داریم. اگر زمان گران بهاترین چیزهاست، بیهوده صرف کردن آن بدترین کارهاست. زیرا زمانی که از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت. هیچ وقت به گمان آنکه زمان کافی دارید، ننشینید. در عمل خواهید دید که همیشه زمان، کوتاه و ناچیز است. (بنجامین فرانکلین)