شنبه 4 خرداد 98
98/03/04
20 رمضان 1440
25-May-19

شنبه 4 خرداد 98

روز دزفول – روز مقاومت و پایداری
تا زمانی که عادت دیدن خوبی ها به جای بدی ها در دیگران را در خود شکل ندهی، هرگز نه به موفقیت خواهی رسید و نه به خوشحالی. انتخاب با خود توست. (ناپلئون هیل)