شنبه 4 آبان 98
98/08/04
27 صفر 1441
26-Oct-19

شنبه 4 آبان 98

میزی برای کار. کاری برای تخت. تختی برای خواب. خوابی برای جان. جانی برای مرگ. مرگی برای یاد. یادی برای سنگ… این بود زندگی. (حسین پناهی)