شنبه 31 فروردین 98
98/01/31
14 شعبان 1440
20-Apr-19

شنبه 31 فروردین 98

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد. (اریسون سووت ماردن)