شنبه 30 شهریور 1398
98/06/30
21 محرم 1441
21-Sep-19

شنبه 30 شهریور 1398

روز گفتگوی تمدنها_ روز صلح
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی آن ها شادمانی من است. (کوروش کبیر)