شنبه 3 فروردین 98
98/01/03
16 رجب 1440
23-Mar-19

شنبه 3 فروردین 98

عید نوروز
چه کسی بود که گفت نمی توان انجامش داد؟ به من بگویید او چه پیروزی های بزرگی در کارنامه اش دارد که بتواند در مورد این که چه چیزی قابل انجام است و چه چیزی خیر قضاوت کند؟ پس به ره خود ادامه دهید. ( ناپلئون هیل)