شنبه 3 شهریور 97

شنبه 3 شهریور 97

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین، جالب ترین، قدرتمند ترین، با اراده ترین، و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی… یعنی خودت ! *وین دایر*