شنبه 3 آذر 97

شنبه 3 آذر 97

درست است که هر کس و هر چیز یک رویا دارد، اما اگر روزی این رویا برآورده نشد، می تواند به چیز بهتری تبدیل شود و “رویا” جدیدی داشته باشد؛ تا آنجا که “روح جهان” به راستی به چیزی یگانه بدل شود. *پائولو کوئیلو*