شنبه 29 دی 97

شنبه 29 دی 97

در زندگی هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود، بلافاصله در دیگری به روی او باز می شود اما انسان ها آن قدر به در بسته خیره می شوند که حتی در باز شده را نمی بینند. *هلن کلر*