شنبه 27 مهر 98
98/07/27
20 صفر 1441
19-Oct-19

شنبه 27 مهر 98

اربعین حسینی
خداوند انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده پاداش می دهد، و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی است که تحمل کرده است، مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار بلا و رنج و درد شده اند، علی را بنگرید که وجودش با درد و رنج عجین است. حسین را که دریایی از درد و شکنجه است، نظیر آن در عالم دیده نشده. (دکتر چمران)