شنبه 25 خرداد 98
98/03/25
11 شوال 1440
15-Jun-19

شنبه 25 خرداد 98

روز ملی گل و گیاه
برندگان همواره تلقی و ارزیابی مثبتی نسبت به خود دارند، وبه موازات تلاش جهت غلبه بر ضعف ها و کاستی هایشان، همواره به نقاط قوت و مثبت خود نیز نظر دارند. (زیگ زیگلار)