شنبه 25 آبان 98
98/08/25
18 ربیع الاول 1441
16-Nov-19

شنبه 25 آبان 98

مهم تر از امنیت بیرونی ما، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد. تنها خود ما هستیم که می توانیم این احساس را سامان بخشیم. (ارد بزرگ)