شنبه 24 فروردین 98
98/01/24
7 شعبان 1440
13-Apr-19

شنبه 24 فروردین 98

ما به ندرت درباره ی آن چیزهایی که داریم فکر می کنیم، و این درحالی ست که پیوسته در اندیشه ی چیزهایی هستیم که هیچ کدام را نداریم. (شوپنهاور)