شنبه 24 شهریور 97

شنبه 24 شهریور 97

در زندگی هر کس لحظاتی هست که جز غم و رنج چیزی رخ نمی دهد و نمی توانیم از آن دوری کنیم. تنها زمانی دلیلش را می فهمیم که بر آن غلبه کرده باشیم. *پائولو کوئیلو*