شنبه 23 شهریور 1398
98/06/23
14 محرم 1441
14-Sep-19

شنبه 23 شهریور 1398

هیچ وقت به گمان اینکه به اندازه کافی وقت دارید کارهایتان را به عقب نیندازید و ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)