شنبه 23 آذر 98
98/09/23
17 ربیع الثانی 1441
14-Dec-19

شنبه 23 آذر 98

نیمکت کهنه باغ خاطرات دورش را در اولین بارش زمستانی از ذهن پاک کرده است. خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی… (حسین پناهی)