شنبه 22 تیر 98
98/04/22
10 ذی القعده 1440
13-Jul-19

شنبه 22 تیر 98

شما می توانید هر روزه با خواندن و گوش دادن به محتوای مثبت و قدرتمند و تغییر دهنده زندگی و نیز تعامل با افراد امیدوار کننده و مشوق واریزی های مثبتی را به حساب زندگی خودتان داشته باشید. (زیگ زیگلار)