شنبه 21 دی 98
98/10/21
15 جمادی الاول1441
11-Jan-20

شنبه 21 دی 98

حسرت واقعی را آن روزی میخوری که می بینى به اندازه سن و سالت زندگى نکرده ای. پس بهتر است از الان دست به کار شویم و از زندگی لذت ببریم و به معنای کلمه زندگی کنیم تا این که در آینده افسوس آن را بخوریم. (فردیش آنگلس)