شنبه 20 مهر 98
98/07/20
13 صفر 1441
12-Oct-19

شنبه 20 مهر 98

روز بزرگداشت حافظ
ما کاخ نداریم که هی فخر فروشیم، اموال نداریم که بر فقر بپوشیم. داریم گران مایه ترین ثروت عالم، چند دوست که آن را به جهانی نفروشیم. (حافظ)