شنبه 2 شهریور 1398
98/06/02
22 ذی الحجه 1440
24-Aug-19

شنبه 2 شهریور 1398

آغاز هفته دولت
زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن ارج نیابد، مگر فرد بی عرضه و بی حاصل. خوش طبع و زیرک دانسته نشود، مگر فاجر. امین و مورد اعتماد قرار نگیرد، مگر خائن. به خیانت نسبت داده نشود، مگر فرد درستکار و امین! در چنین روزگاری، بیت المال را بهره شخصی خود گیرند، و صدقه را زیان به حساب آورند، وصله رحم را با منّت به جای آرند، و عبادت را وسیله بزرگی فروختن و تجاوز نمودن بر مردم قرار دهند، این وقتی است که زنان، حاکم. کنیزان، مشاور، و کودکان، فرمانروا باشند! (امام علی ع)