شنبه 19 مرداد 1398
98/05/19
8 ذی الحجه 1440
10-Aug-19

شنبه 19 مرداد 1398

دنیا دو روز است؛ یک روز موافق توست و یک روز مخالف میل توست، روزی که موافق توست به خود مغرور مشو و روزی که مخالف توست صبر کن، و ناامید مشو که گذراست. (امام علی ع )