شنبه 19 بهمن 1398
98/11/19
13 جمادی الثانیه 1441
8-Feb-20

شنبه 19 بهمن 1398

روز نیروی هوایی
وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره می گیرد. وقتی خوشحال هستید، دنیا به شما لبخند می زند اما وقتی دیگران را خوشحال می کنید، دنیا به شما تعظیم می کند. (چارلی چاپلین)