شنبه 18 خرداد 98
98/03/18
4 شوال 1440
8-Jun-19

شنبه 18 خرداد 98

هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید، برای دیگران مقاومت ناپذیر تر خواهید شد و آن ها کمتر می توانند شما را نادیده بگیرند. و با عشقی که نثارشان می کنید بیشتر به سوی شما جذب خواهند شد. (باربارا دی آنجلیس)