شنبه 17 فروردین 98
98/01/17
30 رجب 1440
6-Apr-19

شنبه 17 فروردین 98

افراد موفق همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند. افراد ناموفق همیشه می پرسند “انجام این کار چه نفعی برای من دارد؟” (برایان تریسی)