شنبه 16 شهریور 1398
98/06/16
7 محرم 1441
7-Sep-19

شنبه 16 شهریور 1398

آن که میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میان او و مردم را اصلاح می کند و آن که کار آخرتِ خود را درست کند، خدا کار دنیای او را سامان دهد. و آن که او را از خود بر خویشتن واعظی است، خدا را بر او حافظی است. (امام علی ع)