شنبه 15 دی 97

شنبه 15 دی 97

دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
برجسته ترین نمونه تواضع را در بره می بینیم که تسلیم هر حیوانی می شود و وقتی آن را به عنوان غذا به شیرهای در قفس می دهند همان قدر آرام است که در مقابل مادر خود هست . برای همین هم بسیاری مواقع شیرها از کشتنش خودداری می کنند. *لئوناردو داوینچی*