شنبه 15 تیر 98
98/04/15
3 ذی القعده 1440
6-Jul-19

شنبه 15 تیر 98

هیچ وقت زیاد به خودتان سخت نگیرید، چون دیگران این کار را برای شما انجام می دهند. پس تا می توانید از زندگی تان لذت ببرید و به دیگران عشق بورزید. (ویلیام شکسپیر)