شنبه 14 دی 98
98/10/14
8 جمادی الاول1441
4-Jan-20

شنبه 14 دی 98

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد. (دکتر حسابی)