شنبه 14 اردیبهشت 98
98/02/14
28 شعبان 1440
4-May-19

شنبه 14 اردیبهشت 98

سیاستمداران، تنها پاسخگوی مسائل و اتفاقات زمان حال خویش نیستند، بلکه آنها به گذشتگان و آیندگان خود نیز پاسخگو هستند. (حکیم ارد بزرگ)