شنبه 13 مهر 98
98/07/13
6 صفر 1441
5-Oct-19

شنبه 13 مهر 98

روز نیروی انتظامی _ روز معلم
انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند، ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی کند. (بنجامین فرانکلین)