شنبه 13 بهمن 97

شنبه 13 بهمن 97

عدالت قابل تربیت [برای منافع خودمان] نیست. هر کاری که انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم و خطاهایی که از ما سر می زند تازیانه ای را به وجود می آورد که با آن مجازات می شویم. *ویلیام شکسپیر*