شنبه 12 مرداد 1398
98/05/12
1 ذی الحجه 1440
3-Aug-19

شنبه 12 مرداد 1398

آدمی را همین دژ بس که کسی از مردم نیست، مگر آن که با او از طرف خدا نگهبان هاست که او را نگه می دارند که به چاه نیفتد، و دیوار بر سرش نریزد، و درنده ای آسیبش نرساند، و چون مرگ او رسد او را در برابر اجلش رها سازند. (امام علی ع)