شنبه 12 بهمن 1398
98/11/12
6 جمادی الثانیه 1441
1-Feb-20

شنبه 12 بهمن 1398

بازگشت امام خمینی (ره) به ایران
بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است. نهر آبی که ناپاکی های بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند که آب پاک و صاف است. (پوپ)