شنبه 11 خرداد 98
98/03/11
27 رمضان 1440
1-Jun-19

شنبه 11 خرداد 98

همای پادشاهی و سعادت بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست، تنها هنگامی که جامعه و حکومت آنها به دموکراسی و مردم سالاری رسیده باشند. (حکیم ارد بزرگ)