شنبه 10 فروردین 98
98/01/10
23 رجب 1440
30-Mar-19

شنبه 10 فروردین 98

صبر نکنید. زمان هیچگاه کاملاً مناسب نخواهد شد . از جایی که هستید و با هر ابزاری که در دسترس دارید شروع نمایید. ابزارهای بهتر در طول راه پیدا خواهند شد. (ناپلئون هیل)