شنبه 10 آذر 97

شنبه 10 آذر 97

روز مجلس_ روز جهانی ایدز
وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی، غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد. *وین دایر*