شنبه 1 تیر 98
98/04/01
18 شوال 1440
22-Jun-19

شنبه 1 تیر 98

روز اصناف
آدم افسرده و ناامید، ارزش توان و نیروی خویش را از یاد برده است، باید به او کمک کرد، تا دوباره خود و آرمانش را باز یابد. تا دوباره عشق را در درون قلبش احساس کند، و خود را باور کند. (حکیم ارد بزرگ)