سه شنبه 9 مهر 98
98/07/09
2 صفر 1441
1-Oct-19

سه شنبه 9 مهر 98

روز سالمندان
خداوندا، اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم، هزاران جلد کتاب می شود. ولی آنچه را که در دل دارم بگویم یک جمله بیش نیست. “دوستت دارم” (ویکتور هوگو)